صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

آزمایشگاه‌های پژوهشی آموزشی

آزمایشگاه های دانشکده مهندسی مکانیک با بهره گیری از بهترین امکانات موجود سعی در آشنا کردن دانشجویان با تجهیزات مختلف صنعتی دارند. این آزمایشگاه های هرکدام توسط یکی از اساتید دانشکده اداره می شوند. با توجه به اهمیت فعالیت های آزمایشگاهی در فهم مفاهیم صنعتی همواره سعی شده است دانشجویان بیشترین ارتباط را با آزمایشگاه ها داشته باشند

لیست آزمایشگاه‌های پژوهشی آموزشی