صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

آزمایشگاه نانومکانیک محاسباتی

زمينه فعاليت
مدلسازی سیستم های مقیاس نانو
شبیه سازی های دینامیک مولکولی
امکانات و توانمندی ها
کامپیوترهای پرسرعت مجهز به کارت GPU
قابلیت شبیه سازی سیستم هایی با تعداد ذرات تا حدود چند میلیون اتم
شماره تلفن: 66165531
مدیر آزمایشگاه: دکتر حسین نجات پیشکناری
آزمایشگاه های مرتبط