صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

آزمایشگاه تحقیقاتی توربین گازی

زمينه فعاليت
آموزش نظري و عملي توربين گازي و اجزاء آن
انجام تحقيقات بنيادي توربين گازي و اجزاء آن
انجام مدلسازي‌های اجزاء توربين گازي شـامل كـمپرسور، محفظه احتراق، توربين و.، جهت پيش بيني رفتار آنها و ارزيابي مدلسازي‌ها با نتايج تجربي
تعيين مشخصات رفتاري اجزاء توربين گازي به صورت تجربي در شرايط مختلف كاري
بررسي و تعيين مشخصات كلي توربين گازي
انجام مطالعات ميدان جريان در اجزاء توربين گازي
تهيه نرم افزارهاي طراحي و بهينه سازي: كمپرسور محوري، گريز از مرکز
امکانات و توانمندی ها
امکانات کامل مطالعات تجربي توربين گازي
انجام آزمون‌هاي متداول بر روي توربين گازي جهت بررسي وضعيت کاري و بهينه‌سازي آن
شماره تلفن: 2-66164691
مدیر آزمایشگاه: دکتر علی حاجیلوی بنیسی