صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

آزمایشگاه موتور های احتراق داخلی

زمينه فعاليت
مطالعه تجربی و تئوری بر روی موتورهای احتراق داخلی به ویژه احتراق های دما پایین RCCI، HCCI و PCCI
بررسی روش های کاهش آلایندگی از موتورهای احتراق داخلی
مطالعه تجربی و تئوری احتراق و آلایندگی سوخت های زیستی و جایگزین از جمله اتانول، بوتانول و گاز طبیعی در موتورهای احتراق داخلی
امکانات و توانمندی ها
امکان تغییر شرایط ورودی موتور در آزمون تجربی از جمله: تغییر وکنترل دما و فشار هوای ورودی، کنترل میزان EGR، تنظیم زمان و میزان پاشش سوخت مستقیم و راهگاهی، تنظیم فشار پاشش سوخت مستقیم از 100 تا 1800 بار
قابلیت انجام آزمون و تحلیل احتراق با سوخت¬های مختلف و در مودهای مختلف احتراقی از جمله احتراق دیزلی، RCCI و HCCI
امکان اندازه گیری آلاینده های مختلف از جمله HC، CO و NOx و همچنین تعداد ذرات خروجی از موتور
توانمندی مدلسازی CFD احتراق و پاشش، مدل
شماره تلفن: 66165551
مدیر آزمایشگاه: دکتر وحید حسینی