صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

آزمایشگاه سیالات

زمينه فعاليت
ارائه درس آزمايشگاهي و خدمات صنعتی
مشاهده رفتار سیال تحت حاکميت قوانین اساسی مکانیک سیالات
امکانات و توانمندی ها
تونل باد سرعت پایین
کانال آب
سیم داغ
ابزارهای اندازه گیری سیالاتی پیشرفته
تونل موج
شماره تلفن: 66165557
مدیر آزمایشگاه: دکتر بیژن فرهانیه