صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

آزمایشگاه ترمودینامیک

فعالیت های تحقیقاتی
موتور ورتکسی
چرخ جاذب رطوبت
تکنیک دما پائین PTR
امکانات و توانمندی ها
فعالیت آموزشی و ارائه دروس آزمایشگاهی ترمودینامیک و موتور
فعالیت های کاربردی و ارتباط با صنعت
تست دینامومتری موتورهای احتراق داخلی
تست الکتروفن ها
آزمون ضریت هدایت حرارتی اجسام
اندازه گیری ضریب انتقال حرارت
انواع تست های حرارتی و برودتی
شماره تلفن: 66165551
مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد بهشاد شفیعی