صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

آزمایشگاه تحقیقاتی توربوچارجر

زمينه فعاليت
داده برداري كامل توربين جريان شعاعي و كمپرسور گريز از مركز با استفاده از سيستم رايانه اي
تعيين مشخصات رفتاري توربين جريان شعاعي و كمپرسور گريز از مركز به صورت تجربي در شرايط مختلف کاري به همراه تحليل خطا
انجام مدلسازي‌هاي توربين جريان شعاعي و كمپرسور گريز از مركز براي پيش بيني رفتار آنها و ارزيابي مدلسازي با نتايج تجربي
انجام مطالعات تجربي ميدان جريان در توربين و كمپرسور
پايه‌گذاري روش‌هاي طراحي اجزاء كمپرسورگريز از مركز و بهينه‌سازي آنها
امکانات و توانمندی ها
مطالعات تئوري و تجربي بر روي انواع توربوچارجرها (کمپرسور و توربين)
بررسي تاثير پارامترهاي مختلف در عملکرد توربوچارجرها
امکانات کامل مطالعات تجربي
شماره تلفن: 66164662
مدیر آزمایشگاه: دکتر علی حاجیلوی بنیسی