صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

آزمایشگاه مکاترونیک

زمينه فعاليت
کنترل عملگرهای پیزو الکتریک
میکـرورباتیک و میکرو بایو میمتیک
شـناورهای کنترل از راه دور زیر سطحی و روبوماهی ها
مـیکرو ادومتری
ربات های خـاص منظوره
امکانات و توانمندی ها
فعالیت آموزشی و ارائه دروس آزمایشگاه مکاترونیک، سیستمهای اندازه گیری
امکانات آموزشی
سیستم های اندازه گیری : دما، فشار و دبی، کرنش و نیرو، رطوبت و PH، سرعت و موقعیت
کیت های رباتیکی KAI
سیستم هـای سرو درایو AC , DC
برد های آموزشی میکروکنترلر ATmega 128
شماره تلفن: 66165507
مدیر آزمایشگاه: دکتر غلامرضا وثوقی