صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
استاد
بیژن فرهانیه
زمینه های موردعلاقه
  1. بهینه سازی و صرفه جوئی مصرف انرژی
  2. انتگراسیون فرآیند
  3. سیستم های تهویه در تأسیسات زیرزمینی تونل ها و معدن ها
زمینه کاری
    بهینه سازی و صرفه جوئی مصرف انرژی
صفحه شخصی
دکتری
دانشگاه صنعتی چالمرز
1371
کارشناسی ارشد
دانشگاه صنعتی چالمرز
1369
کارشناسی
دانشگاه ساسکس
1361
شماره اتاق: 277
شماره تلفن: 66165537
شماره فکس: 66000021

مقالات چاپ شده در سایت

Title:
A numerical study of reactive pollutant dispersion in street canyons with green roofs
Year:
2018
Abstract:
Roof greening is a new technique for improvement of outdoor thermal environment which influences air quality through its impacts on thermal and flow field. In order to examine effects of green roofs on reactive pollutant dispersion wit
Read more

لیست مقالات چاپ شده

Madahian, R., Farhanieh, B., (2010), Numerical investigation of thermo fluid mechanics of a differentially heated rotating tube. Heat Transfer Engineering, 31(3), 201-211.
Roshandel, R., Farhanieh, B., (2007), Numerical simulation of the effect of non-uniform gas diffusion layer porosity on polymer electrolyte membrane fuel cell performance. International Journal of Engineering, 20(2), 179 - 192 .
Mozafari, A., Fani, M., & Farhanieh, B., (2009), Co-ordination of process integration and exergoeconomic methodology for analysis and optimization of a pulp and paper mill, iranica scientia, Sientica Iranica, 16(4), 301-312.
Karami, S., Farhanieh, B., (2009), A numerical study on the absorption of water vapor into a film of aqueous liBr falling along a vertical plate, Heat Mass Transfer, 46, 197-207.

لیست فعالیت های صنعتی

آزمایشگاه های تحت مدیریت