صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
مدل سازی اثر اندازه و شکل نانوذره حاوی دارو در عبور از دیواره یاخته
نام دانشجو:
شادمانی، پیمان
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر نقدآبادی، رضا - دکتر منتظری هدش، عباس
خلاصه پایان نامه: