صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
مطالعه‌ ی مکانیزم باز و بسته شدن کانال‌ های غشایی حساس به بار مکانیکی
نام دانشجو:
رسولی، علی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر نجات پیشکناری، حسین - دکتر ظهور، حسن - دکتر جمالی، یوسف
خلاصه پایان نامه: