صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
مطالعه اثر متقابل حرکت اکتین ها و پیدایش نقاط چسبندگی در مقیاس های ماکرو و میکرو
نام دانشجو:
قاسمی ورنامخواستی، امیر
سال دفاع:
1396
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر فیروزآبادی، بهار - دکتر سعیدی، محمد سعید
خلاصه پایان نامه: