صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
مطالعه پارامتری و شبیه سازی عددی عملکرد مبدل حرارتی اسپیرال ووند در دماهای کرایوژنیک
نام دانشجو:
حسینیان خوراسگانی، محسن
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر افشین، حسین
خلاصه پایان نامه: