صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
بررسی تجربی لوله حرارتی نوسانی حلقه بسته با شاخه اضافی در تبخیرکننده
نام دانشجو:
صدیقی، عرفان
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر شفیعی، محمد بهشاد
خلاصه پایان نامه: