صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
کنترل سیستم توزیع شده ی چندعامله ی کوادروتورها به منظور حمل بار مشترک
نام دانشجو:
سلطانی، علی
سال دفاع:
1396
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر صیادی، حسن
خلاصه پایان نامه: