صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
انتخاب جهت گیری بهینه قطعات در فرایندهای نمونه سازی سریع
نام دانشجو:
گل محمدی، امیر حسین
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر خدایگان، سعید
خلاصه پایان نامه: