صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
مطالعه آزمایشگاهی فرایند تشکیل قطره در محلول حاوی سورفاکتنت
نام دانشجو:
نیک نژاد، مهدی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر فیروزآبادی، بهار - دکتر افشین، حسین
خلاصه پایان نامه: