صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
تحلیل ارتعاشات غیرخطی تیر غیریکنواخت در دو جهت عرضی به روش چند مقیاسی: مورد کاربرد در توربین باد
نام دانشجو:
کریمی، بهنام
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر مرادی، حامد
خلاصه پایان نامه: