صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
بررسی هم‌زمان اثر تنش برشی و اندرکنش سیال و سازه بر نفوذ ذرات لیپوپروتئین کم چگال به دیواره رگ کرونر
نام دانشجو:
روستایی، مهرداد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر دهقانی فیروزآبادی، بهار
خلاصه پایان نامه: