صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
ساخت دستگاه نمونه برداری از ترکیبات آلی فرار، نیمه فرار و میانه فرار خروجی از موتور خودروها و دودکش
نام دانشجو:
گرایی، حسنی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر حسینی، وحید
خلاصه پایان نامه: