صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
مربی
مریم هویت طلب
زمینه های موردعلاقه
  1. دینامیک و ارتعاشات
  2. بیومکانیک توانبخشی
  3. آنالیز Gait
زمینه کاری
    دینامیک و ارتعاشات
صفحه شخصی
دکتری
1367
کارشناسی ارشد
دانشگاه صنعتی شریف
1367
کارشناسی
دانشگاه صنعتی اصفهان
1364
شماره اتاق: 271
شماره تلفن: 66165539
شماره فکس: 66000021

مقالات چاپ شده در سایت

لیست مقالات چاپ شده

Shekarchizadeh, A., Farahmand, F., Hoviattalab, M., Irvani, M.,(2016), Evaluating the effect of soft tissues in osteotomy surgery using finite element method, Proceedings of 23rd International Conference on Biomedical Engineering, ICBME2016, 23-25
Shafiee, A., Ahmadian, M. T., Hoviattalab, M., (2016), MECHANICAL Characterization of brain tissue in compression, Proceedings of the ASME 2016 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference, IDETC/CIE 2016, Aug. 21-24, Charlotte, North Carolina, USA
Shafiee, A., Ahmadian, M. T., Hoursan, H., M. Hoviattalab, (2015), Effects of linear and rotational acceleration on human brain, J of Mech.Eng. 15, 7; 248-260
Abdollahi, M., Hoviattalab, M., Asghari, M., Parnianpour, M. (2015), An applied model for flexi-bar parameters based on genetic algorithms, Proceedings of 23th International Conference on Mechanical Engineering, ISME2015,12-14
S.Sayyaadi., M. Hoviattalab, M. M. Mehrabi, (2018), "Energy Harvesting Using Magnetic Shape Memory Alloy Under Biaxial Mechanical Loading" , ICROM2018 , 23-25 Oct. , Tehran, IRAN.

لیست فعالیت های صنعتی

آزمایشگاه های تحت مدیریت