صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
دانشیار
امیر شاملو
زمینه های موردعلاقه
  1. میکروفلوئیدیک و نانوساختارها
  2. زیست مهندسی و مهندسی بافت
  3. شبیه سازی دینامیک مولکولی و انرژی های نو
زمینه کاری
    میکروفلوئیدیک و نانوساختارها
صفحه شخصی
دکتری
دانشگاه استنفورد
1388
کارشناسی ارشد
دانشگاه صنعتی شریف
1383
کارشناسی
دانشگاه صنعتی شریف
1381
شماره اتاق: 519
شماره تلفن: 66165691
شماره فکس: 66000021

مقالات چاپ شده در سایت

Title:
Margination and adhesion of micro- and nanoparticles in the coronary circulation: A step towards optimised drug carrier design
Year:
2018
Abstract:
Obstruction of left anterior descending artery (LAD) due to the thrombosis or atherosclerotic plaques is the leading cause of death worldwide. Targeted delivery of drugs through micro- and nanoparticles is a very promising approach for
Read more
Title:
Inertial particle focusing in serpentine channels on a centrifugal platform(
Year:
2018
Abstract:
Inertial particle focusing as a powerful passive method is widely used in diagnostic test devices. It is common to use a curved channel in this approach to achieve particle focusing through balancing of the secondary flow drag force an
Read more
Title:
Newtonian and generalized Newtonian reacting flows in serpentine microchannels: Pressure driven and centrifugal microfluidics
Year:
2018
Abstract:
This paper presents a comprehensive 3D numerical simulation of reacting flows in micro scale dimension through centrifugal, or Lab-On-a-CD (LOCD), and pressure-driven, or Lab-On-a-Chip (LOC) devices. Three different serpentine channel
Read more
Title:
A novel magnetic microfluidic platform for on-chip separation of 3 types of silica coated magnetic nanoparticles (Fe3O4@SiO2)
Year:
2018
Abstract:
This paper presents a compact and cost effective method for on-chip separation of silica-coated magnetic nanoparticles (SMNPs) with different hydrodynamic size. Three types of SMNPs (Fe3O4@SiO2) with the same magnetic core but with dif
Read more
Title:
Design and simulation of a microfluidic device for acoustic cell separation
Year:
2018
Abstract:
Experimental acoustic cell separation methods have been widely used to perform separation for different types of blood cells. However, numerical simulation of acoustic cell separation has not gained enough attention and needs further i
Read more
Title:
Nanomechanics of actin filament: A molecular dynamics simulation
Year:
2018
Abstract:
Actin is known as the most abundant essentially protein in eukaryotic cells. Actin plays a crucial role in many cellular processes involving mechanical forces such as cell motility, adhesion, muscle contraction, and intracellular trans
Read more
Title:
Micromechanics of brain white matter tissue: A fiber-reinforced hyperelastic model using embedded element technique
Year:
2018
Abstract:
A transverse-plane hyperelastic micromechanical model of brain white matter tissue was developed using the embedded element technique (EET). The model consisted of a histology-informed probabilistic distribution of axonal fibers embedd
Read more
Title:
Modeling, simulation, and employing dilution–dialysis microfluidic chip (DDMC) for heightening proteins refolding efficiency
Year:
2018
Abstract:
Miniaturized systems based on the principles of microfluidics are widely used in various fields, such as biochemical and biomedical applications. Systematic design processes are demanded the proper use of these microfluidic devices bas
Read more
Title:
Designing a Polymerase Chain Reaction Device Working with Radiation and Convection Heat Transfer
Year:
2018
Abstract:
Gene proliferation is vital for infectious and genetic diseases diagnosis from a blood sample, even before birth. In addition, DNA sequencing, genetic finger-print analyzing, and genetic mutation detecting can be mentioned as other pro
Read more
Title:
Design and Parameter Study of Integrated Microfluidic Platform for CTC Isolation and Enquiry; A Numerical Approach
Year:
2018
Abstract:
Being the second cause of mortality across the globe, there is now a persistent effort to establish new cancer medication and therapies. Any accomplishment in treating cancers entails the existence of accurate identification systems em
Read more
Title:
Mechanical differences between ATP and ADP actin states: A molecular dynamics study
Year:
2018
Abstract:
This paper aims to give a comprehensive atomistic modeling of the nanomechanical behavior of actin monomer. Actin is a ubiquitous and essential component of cytoskeleton which forms many different cellular structures. Despite for sever
Read more
Title:
Parametric study on mixing process in an in-plane spiral micromixer utilizing chaotic advection
Year:
2018
Abstract:
Recent advances in the field of microfabrication have made the application of high-throughput microfluidics feasible. Mixing which is an essential part of any miniaturized standalone system remains the key challenge. This paper propose
Read more
Title:
Designing a new multifunctional peptide for metal chelation and Aβ inhibition
Year:
2018
Abstract:
According to the Amyloid hypothesis, as the foremost scientific explanation for Alzheimer Disease (AD), the neuropathology of AD is related to toxic fragments of amyloid beta (Aβ) protein. Based on this hypothesis, an attractive thera
Read more
Title:
Exergy analysis of parabolic trough solar collectors using Al2O3/synthetic oil nanofluid
Year:
2018
Abstract:
Parabolic trough solar collector (PTC) is one of the most mature and widely used type of solar energy harnessing devices. Therefore, investigation of the effect of various operational conditions on the overall efficiency of these devic
Read more
Title:
Numerical and experimental investigation of flat-plate pulsating heat pipes with extra branches in the evaporator section
Year:
2018
Abstract:
In addition to some approaches such as changing the working fluid or number of turns in a flat-plate pulsating heat pipe (FP-PHP), geometrical changes are also appealing for enhancing the thermal performance of this type of heat pipes.
Read more
Title:
A three-dimensional micromechanical model of brain white matter with histology-informed probabilistic distribution of axonal fibers
Year:
2018
Abstract:
This paper presents a three-dimensional micromechanical model of brain white matter tissue as a transversely isotropic soft composite described by the generalized Ogden hyperelastic model. The embedded element technique, with corrected
Read more
Title:
Experimental investigation of the thermal characteristics of single-turn pulsating heat pipes with an extra branch
Year:
2018
Abstract:
In addition to some approaches such as changing the working fluid or number of turns in a pulsating heat pipe (PHP), geometrical changes are also appealing for enhancing the thermal performance of this type of heat pipes. The main idea
Read more
Title:
Bilayered heparinized vascular graft fabricated by combining electrospinning and freeze drying methods
Year:
2019
Abstract:
Small diameter vascular grafts (<6 mm) are highly demanded for patients suffering from severe occluded arteries to be used as a bypass or substituted conduit. Fabricating a graft with appropriate structural, mechanical and cell growth
Read more

لیست مقالات چاپ شده

Shamloo, A., Manchandia, M., Ferreira, M., Mani M., Nguyen, C., Jahn, T., Weinberg, K., Heilshorn S.C., (2013), Complex chemoattractive and chemorepellent Kit signals revealed by direct imaging of murine mastcells in microfluidic gradient chambers. Integrative Biology, 10, 1076-1085.
Shamloo, A., Heibatollahi, M., GhafarZadeh, E., (2012), Parallel in-vitro and in-vivo techniques for optimizing cellular microenvironments by implementing biochemical, biomechanical and electromagnetic stimulations, IEEE, Engineering in Medicine and Biology Society, 1397-1400.
Shamloo, A., Heilshorn, S. C., (2012), Mechanisms of VEGF-induced path-finding by endothelial sprouts in biomaterials. Tissue Engineering, 18, 320-330.
Shamloo, A., Heilshorn, S. C., (2010), Matrix density mediates polarization and lumen formation of endothelial sprouts in VEGF gradients. Lab on a Chip, 10, 3061-3068.

لیست فعالیت های صنعتی

آزمایشگاه های تحت مدیریت