صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

مدل سازی عصبی - مکانیکی اندام تحتانی در افراد سالم و افراد

مدل سازی عصبی مکانیکی اندام تحتانی در افراد سالم و و افراد مبتلا به آسیب نخاعی

رویداد های مرتبط