صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

فناوری های نوپدید وفرآیند یاد دهی- یادگیریشهروندان با ....

با ارائه آقای دکتر علی مقداری فناوری های نوپدید و فرآیند یاددهی- یادگیر شهروندان با نیازهای ویژه

رویداد های مرتبط