صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

استفاده از ربات های باربر در صنایع و کاربردهای مختلف

حمل و نقل رباتیک: استفاده از ربات های باربردر صنایع و کاربردهای مختلف
دکتر علیرضا نعمتی

رویداد های مرتبط