صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

پرینترهای سه بعدی

پرینتر های سه بعدی پتانسیل و فرصت های دانشگاه اسکولتک روسیه با ارائه آقای مهندس کیوان محمدی

رویداد های مرتبط