صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

بیوممز و میکروفلوییدیک

با ارایه ی دکتر حسام باباحسینی

98/4/17
10:30 الی 12:00
سالن سمینار دانشکده مکانیک

رویداد های مرتبط