صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

انتقال ذرات و کاربرد های زیست محیطی و بیولوژیکی

با ارایه آقای دکتر گودرز احمدی از دانشگاه کلارکسون

چهارشنبه 98/3/8
10:30 الی 11:30
سالن سمینار دانشکده مکانیک

رویداد های مرتبط