صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

کارگاه چاپگر سه بعدی زیستی

مجید حاجی حسینعلی

98/2/18
8:30الی12:00
سالن سمینار دانشکده مکانیک

رویداد های مرتبط