صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

رویکردها و پیچیدگی ها در ناوبری اینرسی

با ارائه ی دکتر محمد علی امیری آتشگاه

دوشنبه 97/11/29
ساعت 13:30
سالن سمینار دانشکده مکانیک

رویداد های مرتبط