صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
defenses
عنوان:
مدلسازي عددي و پيشبيني گردوغبار شهر تهران با به كارگيري مدل WRF-Chem
نام دانشجو:
محمّدمهدی سیفی
زمان:
01 دی 1397
مکان:
اتاق سمینار دانشکده مهندسی مکانیک
استاد راهنما:
دکتر حسین افشین و دکتر بهار فیروزآبادی
خلاصه:
در سالیان اخیر افزایش غلظت ذرات معلق ناشی از وقوع طوفانهای متعدد گردوغبار به یکی از مهمترین معضلات مردم در سرتاسر جهان تبدیل شده است. غلظت بالای ذرات گردوغبار باعث بروز بیماریهای تنفسی، مرگ زودرس و خسارات اقتصادی و اجتماعی جبرانناپذیری شده است. کشور ایران بهدلیل قرارگیری در مجاورت چشمههای اصلی گردوغبار، تحت تأثیر شدید پدیدهی طوفان گردوغبار و خسارات ناشی از آن میباشد. در این پژوهش با استفاده از دو مدل HYSPLIT و WRF-Chem دو طوفان گردوغبار رخ داده در شهر تهران شبیهسازی شدهاند. رخداد اول در تاریخ 2 اسفند 1394 و رخداد دوم در تاریخ 22 اردیبهشت 1397 به وقوع پیوسته است. جهت تعیین پارامترهای تجربی مدل WRF-Chem در ابتدا مدل HYSPLIT به صورت شبیهسازی خط مسیر برگشت به عقب اجرا شده و نتایج حاصل از این شبیهسازی به عنوان ورودی مدل WRF-Chem جهت پیشبینی انتشار، انتقال و محاسبهی غلظت گردوغبار استفاده شده است. مقایسهی نتایج مدلسازی عددی با مشاهدات ایستگاههای سنجش کیفیت هوا و تصاویر ماهواره بیانگر پیشبینی دقیق غلظت ذرات گردوغبار بهوسیلهی مدل میباشد. در ادامه به منظور ارزیابی نتایج مدلسازی رابطهای تجربی میان میدان دید و غلظت PM10 پیشنهاد شده است. در رخداد اول غلظت ذرات گردوغبار در شهر تهران به بیش از µg/m3 400 میرسد. در ادامه جهت تعیین منابع گردوغبار دو رخداد اخیر، از کانتور میزان انتشار ذرات گردوغبار، نمودار گلباد منابع اصلی گردوغبار، تغییرات مکانی و زمانی کانتور غلظت PM10، و تحلیل سینوپتیک جریانات جوی و جبهههای هوا استفاده شده است. با توجه به موارد فوق منبع اصلی دو طوفان ذکر شده، مناطق خشک کشور عراق در غرب ایران میباشند؛ به خصوص انتشار گردوغبار در حوزهی شرق رودخانهی دجله به بیش از µg/m2s 20000 میرسد. در نهایت اثر حضور ذرات گردوغبار بر دینامیک جو و پارامترهای فیزیکی، تحلیل و بررسی شده است. در این پژوهش نشان داده شد که حضور ذرات گردوغبار باعث کاهش دمای سطح زمین، افزایش دما لایههای میانی اتمسفر، افزایش پوشش ابر، کاهش سرعت باد سطح زمین و کاهش ارتفاع لایه مرزی زمین میگردد. افزایش پوشش ابر ناشی از حضور ذرات گردوغبار برخلاف پژوهشهای پیشین میباشد.