صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
defenses
عنوان:
بررسی تجربی افت فشار در جریان داخلی با استفاده از سطوح فرا آب گریز
نام دانشجو:
سید وحید راد
زمان:
28 دی 1397
مکان:
اتاق سمینار دانشکده مهندسی مکانیک
استاد راهنما:
دکتر علی موسوی
خلاصه:
طول دو دهه گذشته، افزایش مصرف انرژی، محققان را به بهبود عملکرد دستگاههای مصرف انرژی تشویق کرده است. برخی محققان معتقدند که سطوح فرا آبگریز ممکن است در این زمینه نقش مهمی داشته باشند. برخورد و قرار گرفتن آب بر روي سطوح مختلف، میتواند اثرات مختلفي بر روي آنها داشته باشد: رسوب گرفتگي سطح اين سطوح، خورده شدن سطوح فلزي، نيروي درگ (اصطكاك آب) در اثر برخورد آب با جسم در حال حركت در آب و چسبيدن جلبکها و ديگر جانداران دريايي به سطوح ازجمله محدودیتها و مشكلات پيش روي متخصصان و كاركنان مرتبط با اين بخش میباشند. در اين پژوهش پس از امكانسنجي بهطور تجربي و با روشهاي مختلفي ناهمواري اوليه را روي سطح ايجاد شده است و مقايسهاي بين آنها انجام شده است. سطح پايهاي كه قرار است اين پوشش را روي آن ايجاد و بررسي شود سطح آلومينيوم ميباشد. اين سطوح به سبب ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي خاص خود بهطور گسترده در صنايع انتقال آب (لولههاي انتقال آب، میکرو کانالها و..) بهكار گرفته ميشوند. به همین سبب اين سطوح بهعنوان سطوح پايه جهت بررسي انتخاب شدند. روشهاي مختلفي براي ايجاد مورفولوژي دلخواه بر روي سطح وجود دارد كه در اين طرح روش حكاكي شيميايي را مورد بررسی قرار گرفته است. در گام بعدي خاصيت آبگريزي را بر روي سطح زبرشده اعمال شده است. اين كار با كمك نانو ذرات انجام شده است، نانو ذرات آلومينيوم اكسيد براي اين منظور انتخاب میشوند. اين نانو ذرات با استفاده از محلول استئاريك اسيد و همچنین هگزا دی متیل سیلان و قرارگيري در اين محلولها با غلظت مناسب (كه خاصيت آبگريزي دارند) آبگريز ميشوند و با كمك اسپري (اير براش) بر روي سطح آمادهشده (زبرشده در مرحله قبل) پوشش داده ميشود. پس از ساخت سطح لولههاي پوشش دادهشده، ميزان كاهش نيروي درگ/ اُفت فشار حاصل از استفاده از اين پوششها بررسي میشود.