صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
defenses
عنوان:
تخمین توزیع احتمال عمر مفید باقیماندهی یاتاقان غلتشی با استفاده از روشهای داده محور
نام دانشجو:
امیرحسین ملاعلی
زمان:
23 دی 1397
مکان:
دانشکده مکانیک، سمعی بصری 1
استاد راهنما:
دکتر مهدی بهزاد
خلاصه:
تخمین توزیع احتمال عمر مفید باقی ماندهی تجهیز از مهم ترین پایههای سیستم نگهداری هوشمندانه بوده و نقش بسیار تاثیرگذاری بر افزایش قابلیت اطمینان سیستم و بهینه نمودن تصمیمهای آینده ی مجموعه دارد. هدف از انجام این پژوهش، تخمین توزیع احتمال عمر مفید باقیمانده یاتاقان غلتشی میباشد. در این راستا فرآیند تنزل یاتاقان غلتشی با بهکارگیری مدل های آماری فرآیند تصادفی و در نظرگیری عدم قطعیت های متداول موجود در مسئله پیشبینی مدل سازی گردیده است. پارامترهای مدلهای مذکور، با مشاهده ی اطلاعات جدید از تجهیز به روزرسانی شده و از طریق به کارگیری روابط احتمالاتی، توزیع احتمال عمر مفید باقی مانده تخمین و به روزرسانی می گردند. در بخشی از این پژوهش، روشی در جهت بهبود تخمین پارامترهای مدل غیرخطی ارائه گردیده؛ که در اکثر مواقع، دقت برابر و یا بیش تری نسبت به مدل های موجود در ادبیات پیشبینی دارد. در بخش دیگر این پژوهش، عدمقطعیت مشخصه ی انتخابی معرفی گردیده و الگوریتمی جهت درنظرگیری آن (در حضور همزمان چندین مشخصه) ارائه گردیده است. توابع توزیع احتمال خروجی حاصل از پیاده سازی این الگوریتم بر نتایج تجربی، ارائه گر بینشی جامع تر نسبت به آینده ی تجهیز می باشد.