صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
defenses
عنوان:
بررسی اثر هندسه بر روی ناپایداری الکتروکینتیک در میکروجریان¬ها
نام دانشجو:
علیرضا محمدزاده
زمان:
23 دی 1397
مکان:
اتاق سمینار دانشکده مهندسی مکانیک
استاد راهنما:
دکتر محمدحسن سعیدی
خلاصه:
دستگاه های آزمایشگاه بر روی تراشه در دو دهه¬ی اخیر برای استفاده در آنالیز¬های شیمیایی و پزشکی بشدت موردتوجه قرارگرفته است. این دستگاه ها از مفاهیم میکروسیالاتی برای ترکیب¬کردن چند فرآیند آزمایشگاهی در یک تراشه قابل حمل و کوچک استفاده می کنند. میدان الکتریکی در بسیاری از کاربردهای میکروسیالاتی همواره به دلیل سادگی کنترل نمونه و همچنین سادگی در هماهنگ شدن با سایر اجزا، مورد استفاده گسترده قرارگرفته است. ناپایداری های جریان هنگامی که دو سیال با خواص الکتریکی متفاوت در میدان الکتریکی به اندازه¬ کافی بزرگ قرار گیرند، می تواند رخ دهد. مطالعه¬ این ناپایداری های الکتروکینتیک نه تنها از جهت پژوهش بنیادی حائز اهمیت است بلکه در کاربرد¬های عملی همچون میکرومیکسر¬ها نیز مورد استفاده قرار می¬گیرد. در این پژوهش به شبیه سازی پدیده¬ ناپایداری الکتروکینتیک با استفاده از یک مدل عددی گذرا در نرمافزار کامسول پرداخته شده است. در این مدل از روابط تجربی برای تغییرات گرادیان رسانایی الکتریکی نسبت به غلظت استفاده شده است. این مدل که بر مبنای روابط متوسط گیری¬شده عمقی است، قادر است ولتاژ آستانه ناپایداری را با دقت خوبی پیش¬بینی کند. در پژوهش حاضر با استفاده از این مدل صحه گذاری شده، به بررسی اثر افزایش زاویه کانال های ورودی با خط عمود یا به عبارتی کاهش زاویه بین دو کانال ورودی نسبت به خط تقارن پرداخته شده است. نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که با افزایش زاویه ورودی میکروکانال مقدار ولتاژ آستانه ناپایداری افزایش پیدا می کند یا به عبارت دیگر در یک ولتاژ ثابت جریان دو سیال دیرتر ناپایدار می شود.