صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
defenses
عنوان:
بررسی تأثیر شکل هندسی و خواص لایهی پروتئینی در رهایش دارو به روش اجزاء محدود
نام دانشجو:
حسین محمدی
زمان:
24 دی 1397
مکان:
اتاق سمعی بصری 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
استاد راهنما:
دکتر رضا نقدآبادی
خلاصه:
یکی از چالشهای اساسی در استفاده از نانوذرات در سیستمهای دارورسانی تجمع پروتئینها روی سطح نانوذرات به دلیل ایجاد فعلوانفعالات بین مولکولها درون محیط بدن است که تأثیر قابلتوجهی در نرخ رهایش دارو دارد. مدلسازی فرایند رهایش دارو از این نانوذرات زمینهای رو به رشد است که با کاهش هزینه آزمایشهای تجربی و پیشبینی دقیقتر رهایش دارو در محیط بدن طراحی داروهایی کارآمدتر برای درمان بیماریها را ممکن میسازد. در این مطالعه، به بررسی پدیده رهایش دارو از نانوذرات دارورسان و تأثیر لایه پروتئینی تشکیلشده روی سطح این نانوذرات پرداخته میشود. به این منظور، مدل اجزاء محدود مناسبی پیشنهاد میگردد که تا حد امکان ویژگی نانوذرات دارورسان و لایه پروتئینی را در نظر بگیرد. در گام اول، مدل اجزاء محدود برای نانوذرات بهصورت آزاد و بدون حضور لایه پروتئینی ارائه میشود. در ادامه اثر لایه پروتئینی به مدل اضافه میگردد. در مدل ارائهشده پارامترهای مؤثر در نفوذ دارو از نانوذرات شامل ضریب نفوذ، ضریب جابجایی و پیوند مولکولهای دارو با نانوذرات حامل بهصورت مجزا در نانوذره و لایه پروتئینی لحاظ شدهاند. در ادامه با استفاده از رفتارهای متفاوت مولکولهای غیرپیوندی با دو ضریب نفوذ متفاوت و نیز بهکارگیری ضریب جابجایی متغیر، دو مدل بهبودیافته ارائه میشوند. با استفاده از مدل پیشنهادی با ضریب جابجایی متغیر تأثیر جنس نانوذره و لایه پروتئینی، اندازه نانوذره، ضخامت لایه پروتئینی و پیوند مولکولی در رهایش دگزامتازون برای دو نانوذره EGRS و EC4CP بررسی میشود. نتایج نشان میدهد نرخ رهایش پس از حدود 8 ساعت با کاهش قابل ملاحظهای همراه است. برای مدل اجزاء محدود پیشنهادی با ضریب جابجایی متغیر خطای بهدستآمده در مقایسه با نتایج تجربی موجود کمتر از 5 درصد است. بنابراین مدل به دست آمده میتواند به منظور طراحی دارو با ایجاد نرخ رهایش مناسب در بهبود کارایی دارورسانی هدفمند مفید واقع شود.