صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
defenses
عنوان:
بررسی تجربی و عددی پارامترهای عملکردی موتور با تغییر زمان جرقه برای رسیدن به کمترین مقدار ارتعاش (کوبش)
نام دانشجو:
رضا ایزدی
زمان:
24 دی 1397
مکان:
اتاق همکف اول دانشکده مهندسی مکانیک
استاد راهنما:
دکتر سیامک کاظمزاده حنانی
خلاصه:
در این پژوهش پارامترهای عملکردی موتور از جمله توان، گشتاور، مصرف سوخت و فشار ماکزیمم درون سیلندر تحت تاثیر زمان جرقه برای رسیدن به کمترین مقدار کوبش برای موتور یک خودرو سواری سبک بررسی شده است. روشهای استفاده شده شامل آزمون موتور دینامومتر و ساخت مدل خودرو در نرمافزار GT-POWER میباشد. در آزمون موتور دینامومتر هدف بررسی زمان جرقهای است که در آن میزان کوبش به کمترین مقدار خود میرسد. در قسمت دوم با توجه به دقت قابل قبول نرمافزار GT-POWER در پیشبینی پارامترهای عملکردی موتور، از این مدل میتوان برای بررسی موتور در زمان جرقههای جدید استفاده نمود. نتایج نهایی نشان میدهندکه در حالتی که دریچه گاز کاملا باز است تغییر زمان جرقه برای رسیدن به کمینه زمان جرقه تغییرات متفاوتی روی عملکرد موتور میگذارد به گونهای که در دورهای کم اختلافی که بین نتایج حاصل از زمان جرقه اولیه میباشد با زمان جرقه جدید ناچیز بوده اما در دورهای بالا این اختلاف زیاد میشود. در حالت دوم که تنها 25% از دریچه گاز باز است اختلاف نتایج با نتایج حاصل از زمان جرقه اولیه ناچیز است.