صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
defenses
عنوان:
مطالعه تغییرات عملکردی یک موتور اشتعال جرقهای در اثر تغییر سوخت از بنزین به اتانول زیستی
نام دانشجو:
امین ایمانی
زمان:
24 دی 1397
مکان:
اتاق سمعی بصری2 دانشکده مهندسی مکانیک
استاد راهنما:
دکتر وحید حسینی
خلاصه:
سوختهای جایگزین بهعنوان یک راهحل برای افزایش امنیت انرژی، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی معمول (بنزین و دیزل) و کاهش انتشار گازهای گلخانه¬ای بهحساب میآیند. در این زمینه، سوخت اتانول زیستی در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گفته است. این سوخت با بنزین ترکیبشده و توسط خودروها مورداستفاده قرار میگیرد. خودروهایی که امکان استفاده از ترکیبهای مختلف بنزین و اتانول را دارند خودروهای سوخت انعطافپذیر نام دارند. اتانول دارای عدد اکتان بالاتری نسبت به بنزین است و لذا مخلوط آن با بنزین باعث افزایش عدد اکتان سوخت میگردد. بااینحال این سوخت دارای انرژی حرارتی کمتری نسبت به بنزین است که موجب افزایش مصرف سوخت ترکیبی اتانول و بنزین نسبت به بنزین خالص میشود. هدف از مطالعه پیشرو بررسی تأثیر اتانول بر پارامترهای احتراقی و مشخصات عملکردی موتور بر پایه یکی از موتورهای ساخت داخل کشور است. از اینرو با توجه به اهمیت سوختهای زیستی، افزایش جهانی تولید خودروهای FFV و مزایای این خودروها در بحث عملکردی و بهسوزی سوخت، در این پژوهش به بررسی و مطالعه تغییر سوخت بهمنظور امکانسنجی ارائه خودرویی که توانایی کار کردن با مخلوط بنزین و اتانول را داشته باشد، پرداخته میشود. تأثیر درصدهای مختلف اتانول بر روی پارامترهای عملکردی موتور اعم از فشار داخل سیلندر، توان، گشتاور در نرمافزار GT-POWER بررسیشده است. از این نرمافزار در تهیه تصویری از تأثیر پارامترهای مختلف در عملکرد موتور و پیشبینی نحوه کالیبراسیون مجدد موتور استفاده خواهد شد. طبق نتایج بهدست آمده به دلیل بالا بودن عدد اکتان، کاملتر شدن فرآیند احتراق و بیشتر بودن گرمای نهان تبخیر اتانول نسبت به بنزین، با افزایش درصد اتانول در ترکیب با بنزین پارامترهای فشار داخل سیلندر، نرخ سوختن سوخت، گشتاور، توان، بازده حجمی، مصرف سوخت موتور افزایش پیدا میکند.