صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
defenses
عنوان:
مدل سازی دینامیکی و شبیه سازی مفصل زانو با استفاده از مدل اسکلتی-عضلانی
نام دانشجو:
سید رضا سید آموزنده
زمان:
30 شهریور 1397
مکان:
سالن سمینار- دانشکده مهندسی مکانیک
استاد راهنما:
دکتر حسن صیادی
خلاصه:
یکی از چالش های مهم در زمینه آنالیز حرکت، اطلاع از تبعات و وسعت تاثیر یک آسیب دیدگی یا نارسایی و نتیجه هرگونه مداخله بر روی آن است. هدف از پژوهش حاضر دسته بندی و تشخیص سه الگوی حرکتی فرد دارای زانوی سالم، فرد دارای پارگی رباط صلیبی قدامی و فرد دارای رباط صلیبی قدامی بازسازی شده با استفاده از اطلاعات سینماتیکی مفصل زانو در راه رفتن است. برای این کار از داده های منحنی زاویه مفصل زانو در طول سیکل حرکت در سه صفحه اصلی آناتومیکی به عنوان ورودی شبکه عصبی استفاده شد. چهار شبکه عصبی برای تشخیص و جداسازی سه الگوی حرکتی مورد مطالعه طراحی شد. ساختار تمامی این شبکه ها دارای یک لایه مخفی با ده عصب بود. در سه شبکه عصبی اول تنها از داده های یکی از زوایای flexion-extension، abduction-adduction و rotation برای آموزش و ارزیابی استفاده شد. شبکه عصبی چهارم از ترکیبی از زوایای هر سه صفحه اصلی آناتومیکی برای آموزش و ارزیابی بهره برد. شبکه های عصبی آموزش دیده با زوایای flexion-extension و abduction-adduction از دقت خوبی برای جداسازی سه الگوی حرکتی برخوردار نبودند. دقت شبکه عصبی آموزش دیده با داده های زاویه rotation در حدود ۸۱.۳ و دقت شبکه عصبی نهایی ۸۹ درصد بود. این دقت در تشخیص الگوی حرکتی فرد دارای پارگی رباط صلیبی قدامی بالای ۹۰ درصد بود. با نتایج به دست آمده می توان گفت که امکان تشخیص الگوهای حرکتی مورد مطالعه با استفاده از اطلاعات سینماتیکی مفصل زانو در هر سه بعد و ساختار مناسب شبکه عصبی وجود دارد.