صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
defenses
عنوان:
بررسی تغییر خواص فیزیکی سوخت بر عملکرد سامانه سوخترسانی موتورهای اشتعال جرقهای و تراکمی
نام دانشجو:
مجید عبدالعلی نژاد
زمان:
24 دی 1397
مکان:
اتاق همکف 1 دانشکده مهندسی مکانیک
استاد راهنما:
دکتر وحید حسینی
خلاصه:
در جهان امروز وجود گازهای گلخانه و رشد بیسابقهی غلظت آلایندههای محیطزیستی در هوا یکی از معضلات بزرگ بشر محسوب میشود. در سالهای اخیر برای پایان دادن به این معضل، جامعه بشری شروع به ارائه راهکارهای مختلفی نموده است که استفاده از سوختهای جایگزین نظیر سوختهای زیستی یکی از این راهکارهاست. در این پایاننامه در راستای فعالیت جامعه جهانی در استفاده از سوختهای زیستی در خودروهای سواری ، ابتدا تأثیر سوخت زیستی اتانول با خواص فیزیکی متفاوت با سوخت بنزین، بر سیستم سوخترسانی یک خودروی داخلی موردبررسی قرارگرفته است و در مرحله بعد راهکارهایی برای تبدیل سیستم سوخترسانی یک خودروی بنزینی داخلی به خودرویی باقابلیت استفاده از اتانول ارائه گشته هست. همانطور که اشاره شد در این پایاننامه در مرحلهی اول برای بررسی تأثیر خواص فیزیکی سوخت بر سیستم سوخترسانی خودروهای بنزینی، نمونهای از یک سیستم سوخترسانی با استفاده از نرمافزار یکبعدی GT-power آمادهشده است. در مرحله بعدی برای کاربردی کردن نتایج تحقیقات انجامگرفته، یک مدل تکبعدی موتور خودروی داخلی مدلسازی شده و با استفاده از آن مقدار سوخت موردنیاز خودرو در حالت بنزینی و اتانولی و در همهی شرایط کاری موتور بهدستآمده است و در مرحله سوم راهکارهای تبدیل سیستم سوخترسانی بنزینی یک خودروی داخلی به سوخت اتانول ارائهشده است. نتایج بهدستآمده از این پژوهش در مرحله اول نشان میدهد که در سیستمهای سوخترسانی، با تغییر سوخت خودرو از بنزین به اتانول تغییر محسوسی در مقدار سوخت پاششی در راهگاه هوای موتور ایجاد نمیشود. همچنین بررسی پارامتری نشان میدهد که میزان بلند شدگی سوزن انژکتور با مقدار پاشش سوخت در مقادیر کمتر رابطهی مستقیمی دارد اما در مقادیر بالاتر تأثیر چندانی در مقدار سوخت تزریقی ندارد بررسی پارامتری همچنین نشان میدهد که در سیستمهای سوخترسانی افزایش دمای سوخت باعث کاهش مقدار سوخت تزریقی در راهگاه هوا میشود ولی مقدار آن بسیار ناچیز و قابل صرفنظر کردن است بررسی پارامتری تعداد و قطر نازلهای انژکتور نیز نشان میدهد که تعداد نازلهای انژکتور و قطر آنها بیشترین تأثیر را در مقدار سوخت تزریقی در راهگاه هوا دارند. در مرحله نهایی گزارش،بهمنظور تبدیل سیستم سوخترسانی بنزینی به اتانولی، مقادیر موردنیاز برای فشار ریل مشترک و مدتزمان پاشش سوخت که بتواند مقدار سوخت استوکیومتری اتانول را در راهگاه هوا تزریق نماید محاسبهشده است. در انتها هم راهکار تبدیل دائمی سیستم سوخترسانی بنزینی به اتانولی با فرض افزایش تعداد نازلها انژکتور بدون تغییر در سیگنال و فشار انژکتور در حالت بنزینی محاسبهشده و میزان خطای آن بررسیشده است.