صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
استاد
حسن ظهور
زمینه های موردعلاقه
  1. دینامیک، بیومکانیک، رباتیک
  2. انرژی های تجدید پذیر
  3. آموزش عالی
زمینه کاری
صفحه شخصی
دکتری
دانشگاه پردو
1357
کارشناسی ارشد
دانشگاه شیراز
1349
کارشناسی
دانشگاه شیراز
1347
شماره اتاق: 242
شماره تلفن: 66165527
شماره فکس: 66000021

لیست مقالات چاپ شده

Zohoor, H., Kakavand, F., (2013), Timoshenko versus euler–bernoulli beam theories for high speed two-link manipulator, Scientia Iranica, Transaction B, Mechanical Engineering, 20, 1, 172-178. Doi:10.1016/j.scient.2012.12.016.
Motahari, A., Zohoor, H., Habibnejad, M., (2013), Discrete kinematic synthesis of discretely actuated hyper-redundant manipulators, Robotica, Cambridge University, 31, 1073-1084. Doi: 10.1017/S0263574713000337.
Abedinnasab, M. H., Zohoor, H ., Yoon, Y-J., (2012), Exact formulations of fon-linear planar and spatial euler–bernoulli beams with finite strains, Journal of Mechanical Engineering Science, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, IMECHE, Part C, 226, 5, 1225-1236. Doi: 10.1177/0954406211420206.