صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
دانشیار
جمال ارغوانی هادی
زمینه های موردعلاقه
  1. مواد هوشمند (آلیاژ های حافظه دار)
  2. مدلسازی رفتار مکانیکی مواد
  3. طراحی و توسعه محصول
زمینه کاری
صفحه شخصی
دکتری
دانشگاه صنعتی شریف
1389
کارشناسی ارشد
دانشگاه صنعتی شریف
1384
کارشناسی
دانشگاه صنعتی شریف
1382
شماره اتاق: 266
شماره تلفن: 66165597
شماره فکس: 66000021

لیست مقالات چاپ شده

Poorasadion, S., Arghavani, J., Naghdabadi, R., Sohrabpour, S., (2013), An improvement on the Brinson model for shape memory alloys with application to two-dimensional beam element, Journal of Intelligent Material Systems and Structures.
Khaje-Saeid, H., Arghavani, J., Naghdabadi, R., (2012), A hyperelastic constitutive model for rubber-like materials, European Journal of Mechanics - A/Solids, 38, 144-151.
Arghavani, J., Auricchio, F., Naghdabadi, R., (2011), A finite strain kinematic hardening constitutive model based on Hencky strain: general framework, solution algorithm and application to shape memory alloys, International Journal of Plasticity, 27, 940-961.
Arghavani, J., Auricchio, F., Naghdabadi, R., Reali, A., Sohrabpour, S., (2010), A 3-D phenomenological model for shape memory alloys under multiaxial loadings, International Journal of Plasticity, 26, 976-991.