صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
استادیار
مهدی خراسانچی
زمینه های موردعلاقه
  1. هیدرودینامیک محاسباتی
  2. انرژی های تجدید پذیر در دریا
  3. سازه های زیرسطحی در دریا(لوله، رایزر، ...)
زمینه کاری
صفحه شخصی
دکتری
دانشگاه گلاسکو
1388
کارشناسی ارشد
دانشگاه تهران
1381
کارشناسی
دانشگاه تهران
1379
شماره اتاق: 213
شماره تلفن: 66165686
شماره فکس: 66000021

لیست مقالات چاپ شده

Pillai, A., Chick, J., Johanning, L., Khorasanchi, M. & Barbouchi, S (2017), Validation and application of an offshore wind farm layout optimization methodology at Middelgrunden wind farm, Ocean Engineering, 139, 287-297.
Tezdogan, T. Demirel Y. K., Kellett, P., Khorasanchi, M., Incecik, A., Turan, O., (2015), Full-scale unsteady RANS CFD simulations of ship behaviour and performance in head seas due to slow steaming, Ocean Engineering, 97,186-206.
Khorasanchi, M., Huang, S., (2014), Instability analysis of deep water riser with fairings, Ocean Engineering, 79, 26–34.
Demirel, Y. K., Khorasanchi, M., Turan, O., Schultz, M.P.,(2014), A CFD model for the frictional resistance prediction of antifouling coatings, Ocean Engineering 89, 21-31.