صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

آزمایشگاه ها

آزمایشگاه های دانشکده مهندسی مکانیک با بهره گیری از بهترین امکانات موجود سعی در آشنا کردن دانشجویان با تجهیزات مختلف صنعتی دارند. این آزمایشگاه های هرکدام توسط یکی از اساتید دانشکده اداره می شوند. با توجه به اهمیت فعالیت های آزمایشگاهی در فهم مفاهیم صنعتی همواره سعی شده است دانشجویان بیشترین ارتباط را با آزمایشگاه ها داشته باشند

لیست آزمایشگاه ها

زمینه آزمایشگاه

آزمایشگاه الکترونیک کاربردی
آزمایشگاه الکترونیک کاربردی
آزمایشگاه تکنیک دما پایین
آزمایشگاه تکنیک دما پایین
آزمایشگاه تخمین و بهبود عمر
آزمایشگاه تخمین و بهبود عمر
آزمایشگاه اپتیک و لیزر
آزمایشگاه اپتیک و لیزر
آزمایشگاه پایش تجهیزات
آزمایشگاه پایش تجهیزات
آزمایشگاه پردازش موازی
آزمایشگاه پردازش موازی
آزمايشگاه نانو رباتیک
آزمايشگاه نانو رباتیک
آزمایشگاه نانومکانیک محاسباتی
آزمایشگاه نانومکانیک محاسباتی
آزمایشگاه مهندسی دریا
آزمایشگاه مهندسی دریا
آزمایشگاه تحقیقاتی توربوچارجر
آزمایشگاه تحقیقاتی توربوچارجر
آزمایشگاه تحقیقاتی توربوچارجینگ موتور های درونسوز
آزمایشگاه تحقیقاتی توربوچارجینگ موتور های درونسوز
آزمایشگاه موتور های احتراق داخلی
آزمایشگاه موتور های احتراق داخلی
آزمایشگاه هیدرولیک، نیوماتیک و اتوماسیون
آزمایشگاه هیدرولیک، نیوماتیک و اتوماسیون
آزمایشگاه کنترل
آزمایشگاه کنترل
آزمایشگاه ساخت دقیق
آزمایشگاه ساخت دقیق
آزمایشگاه جریان دو فاز
آزمایشگاه جریان دو فاز
آزمایشگاه رباتیک اجتماعی – پژوهشی
آزمایشگاه رباتیک اجتماعی – پژوهشی
آزمایشگاه زیست سیال
آزمایشگاه زیست سیال
آزمایشگاه طراحی خلاقه
آزمایشگاه طراحی خلاقه
آزمایشگاه علوم غیر خطی
آزمایشگاه علوم غیر خطی
آزمایشگاه فرآیند های ساخت
آزمایشگاه فرآیند های ساخت
آزمایشگاه مکاترونیک
آزمایشگاه مکاترونیک
آزمایشگاه مکانیک ضربه و نفوذ
آزمایشگاه مکانیک ضربه و نفوذ
آزمایشگاه اندازه گیری ابعادی
آزمایشگاه اندازه گیری ابعادی
آزمایشگاه بیومکانیک
آزمایشگاه بیومکانیک
آزمایشگاه تحقیقاتی توربین گازی
آزمایشگاه تحقیقاتی توربین گازی
آزمایشگاه جریان حاوی ذرات
آزمایشگاه جریان حاوی ذرات