صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

مدارک دوگانه

در دوران تحصیل، تعدادی از دانشجویان می توانند به صورت همزمان در دو دانشگاه به تحصیل بپردازند، در این صورت به آنها مدارک دوگانه اعطا می شود