صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

بررسی ارتعاشات کمپرسور و خطوط فرآیندی در یک واحد پتروشیمی

مجری پروژه: دکتر بهزاد

ارزیابی میزان ارتعاش روی لوله‌ها و بدنه کمپرسور و تعیین شدت مخرب بودن آن
نقاط داده‌برداری ارتعاش از کمپرسور اول و خطوط فرآیندی متصل به آن در شکل زیر نشان داده ‌شده‌است.
ارتعاشات نقاط محدودی از کمپرسور اول(الکتروموتور و کمپرسور و خطوط بوستر اول و دوم) و کمپرسور دوم(الکتروموتور و کمپرسور و (((STIC-STID-ST2C-ST2E-ST2B طبق استاندارد ایزو در محدوده مجاز نمی‌باشد.

سایر طرح های صنعتی