صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
defenses

دفاع‌ها

جلسات دفاع های دانشجویان در این صفحه قرار می گیرند

لیست دفاع ها

عنوان:
بررسی تجربی افت فشار در جریان داخلی با استفاده از سطوح فرا آب گریز
نام دانشجو:
سید وحید راد
زمان:
28 دی 1397
مکان:
اتاق سمینار دانشکده مهندسی مکانیک
استاد راهنما:
دکتر علی موسوی
خلاصه:
طول دو دهه گذشته، افزایش مصرف انرژی، محققان را به بهبود عملکرد دستگاههای مصرف انرژی تشویق کرده است. برخی محققان معتقدند که سطوح فرا آبگریز ممکن است در این زمینه نقش مهمی داشته باشند. برخورد و قرار گرفتن آب بر روي سطوح مختلف، میتواند اثرات مختلفي بر روي آنها داشته باشد: رسوب گرفتگي سطح اين سطو
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی تغییر خواص فیزیکی سوخت بر عملکرد سامانه سوخترسانی موتورهای اشتعال جرقهای و تراکمی
نام دانشجو:
مجید عبدالعلی نژاد
زمان:
24 دی 1397
مکان:
اتاق همکف 1 دانشکده مهندسی مکانیک
استاد راهنما:
دکتر وحید حسینی
خلاصه:
در جهان امروز وجود گازهای گلخانه و رشد بیسابقهی غلظت آلایندههای محیطزیستی در هوا یکی از معضلات بزرگ بشر محسوب میشود. در سالهای اخیر برای پایان دادن به این معضل، جامعه بشری شروع به ارائه راهکارهای مختلفی نموده است که استفاده از سوختهای جایگزین نظیر سوختهای زیستی یکی از این راهکارهاست. در این
ادامه مطلب
عنوان:
مطالعه تغییرات عملکردی یک موتور اشتعال جرقهای در اثر تغییر سوخت از بنزین به اتانول زیستی
نام دانشجو:
امین ایمانی
زمان:
24 دی 1397
مکان:
اتاق سمعی بصری2 دانشکده مهندسی مکانیک
استاد راهنما:
دکتر وحید حسینی
خلاصه:
سوختهای جایگزین بهعنوان یک راهحل برای افزایش امنیت انرژی، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی معمول (بنزین و دیزل) و کاهش انتشار گازهای گلخانه¬ای بهحساب میآیند. در این زمینه، سوخت اتانول زیستی در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گفته است. این سوخت با بنزین ترکیبشده و توسط خودروها مورداستفاده قرار
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی تجربی و عددی پارامترهای عملکردی موتور با تغییر زمان جرقه برای رسیدن به کمترین مقدار ارتعاش (کوبش)
نام دانشجو:
رضا ایزدی
زمان:
24 دی 1397
مکان:
اتاق همکف اول دانشکده مهندسی مکانیک
استاد راهنما:
دکتر سیامک کاظمزاده حنانی
خلاصه:
در این پژوهش پارامترهای عملکردی موتور از جمله توان، گشتاور، مصرف سوخت و فشار ماکزیمم درون سیلندر تحت تاثیر زمان جرقه برای رسیدن به کمترین مقدار کوبش برای موتور یک خودرو سواری سبک بررسی شده است. روشهای استفاده شده شامل آزمون موتور دینامومتر و ساخت مدل خودرو در نرمافزار GT-POWER میباشد. در آزمون م
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی تأثیر شکل هندسی و خواص لایهی پروتئینی در رهایش دارو به روش اجزاء محدود
نام دانشجو:
حسین محمدی
زمان:
24 دی 1397
مکان:
اتاق سمعی بصری 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
استاد راهنما:
دکتر رضا نقدآبادی
خلاصه:
یکی از چالشهای اساسی در استفاده از نانوذرات در سیستمهای دارورسانی تجمع پروتئینها روی سطح نانوذرات به دلیل ایجاد فعلوانفعالات بین مولکولها درون محیط بدن است که تأثیر قابلتوجهی در نرخ رهایش دارو دارد. مدلسازی فرایند رهایش دارو از این نانوذرات زمینهای رو به رشد است که با کاهش هزینه آزمایشهای ت
ادامه مطلب
عنوان:
تحلیل کوپل ارتعاشات محوری و پیچشی در رشته حفاری افقی و کنترل ارتعاشات مخرب
نام دانشجو:
فرید رجبعلی
زمان:
24 دی 1397
مکان:
اتاق سمعی بصری 1
استاد راهنما:
دکتر حامد مرادی، دکتر غلامرضا وثوقی
خلاصه:
نفت و گاز طبيعي، امروزه یكي از مهم¬ترين منابع تأمين انرژي بشر هستند؛ به طوري كه نفت خام 45 درصد و گاز طبيعي 25 درصد انرژي دنيا را تأمين مي كنند. تاکنون برای استخراج نفت و گاز در اغلب موارد از روشهای حفاری عمودی بهره گرفته می شده، در سال های اخیر با توجه به محدودیت های حفاری عمودی، برای استخراج بی
ادامه مطلب
عنوان:
تعیین خواص و توپوگرافی سطح نمونه در میکروسکوپ نیروی اتمی با استفاده از دینامیک سیستم و فیلتر کالمن
نام دانشجو:
میلاد صیف نژاد حقیقی
زمان:
24 دی 1397
مکان:
اتاق سمینار دانشکده مهندسی مکانیک
استاد راهنما:
دکتر حسین نجات
خلاصه:
میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) یکی از ابزار¬های پراستفاده در تصویربرداری از ساختارهایی با ابعاد نانو و میکرو است. در روش¬های متداول اندازهگیری توپوگرافی از طریق ثبت میزان جابجایی-های عمودی که کنترلر به عملگر می¬دهد، صورت می¬پذیرد. سرعت عملکرد سیستم و دقت تصویربرداری در حالت دینامیکی به سیگنال پس
ادامه مطلب
عنوان:
طراحی و توسعه داربست پوستی مرکب با قابلیت دارورسانی برای درمان زخم پوستی
نام دانشجو:
مائده بهادران
زمان:
23 دی 1397
مکان:
دانشکده مهندسی مکانیک، سمعی بصری 1
استاد راهنما:
دکتر امیر شاملو و دکتر کیخسرو فیروزبخش
خلاصه:
بافت پوست به¬عنوان اولین سد محافظتی بدن، همواره در معرض بیشترین صدمات قرار دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه یک داربست بهینه پوست با قابلیت دارورسانی برای درمان زخم¬های عمیق پوستی است. بدین منظور، داربست پوست به¬صورت ترکیبی متشکل از ساختار هیدروژل دربرگیرنده میکروکره¬های پلیمری حامل فا
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی ارتعاشات اجباری غیر خطی میکرو شفت دوار بر اساس تئوریهای غیر کلاسیک مکانیک محیط پیوسته
نام دانشجو:
سحر بیگزاده
زمان:
23 دی 1397
مکان:
اتاق سمینار دانشکده مهندسی مکانیک
استاد راهنما:
دکتر محسن اصغری
خلاصه:
در این پایاننامه تحلیل ارتعاشات اجباری غیر خطی میکرو روتورها (میکرو شفتهای دوار به همراه دیسکهای متصله) تحت نیروهای نامیزانی و در حضور میرایی داخلی با استفاده از تئوریهای غیر کلاسیک مکانیک محیط پیوسته تنش کوپلی و گرادیان کرنش انجام میشود. امروزه پیشرفتهای صورت گرفته در زمینه تکنولوژیهای سا
ادامه مطلب
عنوان:
ساخت و مشخصه¬ یابی داربست بر پایه کیتوسان/ژلاتین با به کارگیری سلول های بنیادی مشتق از چربی به منظور مهندسی بافت پوست
نام دانشجو:
یگانه دری نوکورانی
زمان:
23 دی 1397
مکان:
سالن سمعی بصری 1 دانشکده مکانیک
استاد راهنما:
دکتر امیر شاملو، دکتر کیخسرو فیروزبخش
خلاصه:
مهندسی بافت پوست، روشی برای کمک به ترمیم آن در هنگام زخم های عمیق و وسیع پوستی است. اساس این روش، ساخت بستری به نام داربست برای جایگزینی موقت بافت از دست رفته پوست است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ساخت و ارزیابی ویژگی های داربست پوستی بر پایه دو پلیمر طبیعی ژلاتین و کیتوسان است. مطالعه حاضر، به سه
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی اثر هندسه بر روی ناپایداری الکتروکینتیک در میکروجریان¬ها
نام دانشجو:
علیرضا محمدزاده
زمان:
23 دی 1397
مکان:
اتاق سمینار دانشکده مهندسی مکانیک
استاد راهنما:
دکتر محمدحسن سعیدی
خلاصه:
دستگاه های آزمایشگاه بر روی تراشه در دو دهه¬ی اخیر برای استفاده در آنالیز¬های شیمیایی و پزشکی بشدت موردتوجه قرارگرفته است. این دستگاه ها از مفاهیم میکروسیالاتی برای ترکیب¬کردن چند فرآیند آزمایشگاهی در یک تراشه قابل حمل و کوچک استفاده می کنند. میدان الکتریکی در بسیاری از کاربردهای میکروسیال
ادامه مطلب
عنوان:
تخمین توزیع احتمال عمر مفید باقیماندهی یاتاقان غلتشی با استفاده از روشهای داده محور
نام دانشجو:
امیرحسین ملاعلی
زمان:
23 دی 1397
مکان:
دانشکده مکانیک، سمعی بصری 1
استاد راهنما:
دکتر مهدی بهزاد
خلاصه:
تخمین توزیع احتمال عمر مفید باقی ماندهی تجهیز از مهم ترین پایههای سیستم نگهداری هوشمندانه بوده و نقش بسیار تاثیرگذاری بر افزایش قابلیت اطمینان سیستم و بهینه نمودن تصمیمهای آینده ی مجموعه دارد. هدف از انجام این پژوهش، تخمین توزیع احتمال عمر مفید باقیمانده یاتاقان غلتشی میباشد. در این راستا ف
ادامه مطلب
عنوان:
بهینهسازی سختی، موقعیت و جهتگیری دستهموتورها جهت کاهش نویز ارتعاشاتی منتقل شده به بدنه
نام دانشجو:
رضا محققی
زمان:
22 دی 1397
مکان:
اتاق سمینار دانشکده مهندسی مکانیک
استاد راهنما:
دکتر حسین نجات
خلاصه:
با وجود کارهای بسیار زیاد انجام شده در زمینه سیستم دستهموتور برای کاهش ارتعاشات منتقل شده از خودرو به بدنه، هنوز وجود روندی کارآمد برای رسیدن به پاسخی بهینه برای طراحی سیستم دستهموتور ضروری به نظر میرسد. هدف از این پروژه ارائه الگویی مناسب برای بهینهسازی سختی، موقعیت و جهتگیری سیستم دستهموت
ادامه مطلب
عنوان:
تکمیل ساخت سیستم موقعیتدهی میکروشناگر مغناطیسی و طراحی کنترلر بهینه به منظور کاهش مصرف انرژی
نام دانشجو:
عطا مرادی
زمان:
21 دی 1397
مکان:
اتاق سمینار دانشکده مهندسی مکانیک
استاد راهنما:
دکتر حسین نجات، دکتر محمدسعید سعیدی
خلاصه:
میکرورباتیک یکی از حوزههایی است که در دههی گذشته مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است و کاربردهای مختلفی در حوزههای پزشکی، زیستی، فضایی و نظامی دارد. در این میان موقعیتدهی میکرورباتها و پیادهسازی آن یکی از چالشهای اصلی شناخته میشود چرا که دقت تعیین موقعیت و کنترل آن برای دارورسانی، لقاح مصنوع
ادامه مطلب
عنوان:
مدلسازي عددي و پيشبيني گردوغبار شهر تهران با به كارگيري مدل WRF-Chem
نام دانشجو:
محمّدمهدی سیفی
زمان:
01 دی 1397
مکان:
اتاق سمینار دانشکده مهندسی مکانیک
استاد راهنما:
دکتر حسین افشین و دکتر بهار فیروزآبادی
خلاصه:
در سالیان اخیر افزایش غلظت ذرات معلق ناشی از وقوع طوفانهای متعدد گردوغبار به یکی از مهمترین معضلات مردم در سرتاسر جهان تبدیل شده است. غلظت بالای ذرات گردوغبار باعث بروز بیماریهای تنفسی، مرگ زودرس و خسارات اقتصادی و اجتماعی جبرانناپذیری شده است. کشور ایران بهدلیل قرارگیری در مجاورت چشمههای ا
ادامه مطلب
عنوان:
اندازه گیری و پیشبینی حرکت قلب برای جراحی رباتیک قلب تپنده
نام دانشجو:
سعید منصوری
زمان:
30 مهر 1397
مکان:
سالن سمینار دانشکده مکانیک
استاد راهنما:
دکتر فرزام فرهمند، دکتر غلامرضا وثوقی
خلاصه:
یک نیاز اساسی برای انجام عمل جراحی رباتیک قلب تپنده، الگوریتم پیشبینی است که بتواند حرکت آینده قلب را با دقت بالا و در یک بازه زمانی طولانی تخمین بزند. در این مطالعه ابتدا به وسیله یک شبیهساز حرکت قلب، قابلیت استفاده از یک دوربین فروسرخ برای اندازهگیری حرکت آزاد قلب ارزیابی شد. نتایج آزمایشها
ادامه مطلب
عنوان:
مدل سازی دینامیکی و شبیه سازی مفصل زانو با استفاده از مدل اسکلتی-عضلانی
نام دانشجو:
سید رضا سید آموزنده
زمان:
30 شهریور 1397
مکان:
سالن سمینار- دانشکده مهندسی مکانیک
استاد راهنما:
دکتر حسن صیادی
خلاصه:
یکی از چالش های مهم در زمینه آنالیز حرکت، اطلاع از تبعات و وسعت تاثیر یک آسیب دیدگی یا نارسایی و نتیجه هرگونه مداخله بر روی آن است. هدف از پژوهش حاضر دسته بندی و تشخیص سه الگوی حرکتی فرد دارای زانوی سالم، فرد دارای پارگی رباط صلیبی قدامی و فرد دارای رباط صلیبی قدامی بازسازی شده با استفاده از اط
ادامه مطلب
عنوان:
مدلسازی عملکرد عضلانی و تحلیل سینماتیکی الگوی راه رفتن در بیماران پاراپلژی
نام دانشجو:
مینا عرب بنی اسد
زمان:
25 شهریور 1397
مکان:
سالن سمینار دانشکده مکانیک
استاد راهنما:
دکتر فرزام فرهمند، دکتر حسن ظهور
خلاصه:
ضایعات نخاعی یکی از اصلی ترین علل ایجاد ناتوانی در جوانان بوده و سالانه هزینه های زیادی را برای دولت ها ایجاد می¬کند. اکثر بیماران ضایعات نخاعی از ویلچیر به عنوان اولین روش جهت لوکوموشن استفاده می¬کنند، در حالی که ایستادن و راه رفتن مزایای بسیار مهمی برای آن ها ایجاد می¬کند. مطالعات بسیاری نق
ادامه مطلب
عنوان:
تعيين پارامتر‫هاي مناسب طراحي نازل و ديفيوزر جت پمپ سطحي براي انتقال نفت چاه کم‫ فشار به کمک نفت چاه پر‫فشار
نام دانشجو:
علی محسنی
زمان:
24 شهریور 1397
مکان:
اتاق سمینار دانشکده مهندسی مکانیک
استاد راهنما:
دکتر جمال ارغوانی هادی
خلاصه:
جت پمپ سطحی (اجکتور) از جمله وسایل پرکاربرد در صنعت است که از کاربرد‫های آن می‫توان به استفاده در صنعت نفت و گاز، تولید پیشرانش و سیستم‫های تبرید اشاره کرد. یکی از کاربرد‫های جت پمپ سطحی در صنعت نفت و گاز استفاده از انرژی جریان چاه‫های پرفشار برای برداشت از چاه‫‫های کم‫فشار است. هدف از انج
ادامه مطلب
عنوان:
کنترل هاور و مانور نقطه به نقطه یک هلیکوپتر بدون سرنشین به کمک کنترل تطبیقی مقاوم
نام دانشجو:
جعفر قلیلی
زمان:
24 شهریور 1397
مکان:
اتاق سمینار
استاد راهنما:
دکتر حسن سالاریه و دکتر آریا الستی
خلاصه:
مطالعات فراوانی بر روی هليکوپترهای بدون سرنشين به خاطر مزایا و کاربردهای تجاری و نظامی آنها صورت گرفته است. هليکوپتر مدل دارای سيستم دیناميکی پيچيده، ناپایدار، غير مينيمم فاز 1 ]3[ و با درجات آزادی کوپل شده میباشد، و با توجه به چالشهای کنترلی موجود درآنها، پيادهسازی کنترل غيرخطی مقاوم این وسا
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی تجربی تاثیر استفاده از مواد تغییر فاز بر انتقال حرارت در فرآیند جوشش استخری
نام دانشجو:
محمد متین بهزادی
زمان:
23 شهریور 1397
مکان:
اتاق سمینار دانشکده مهندسی مکانیک
استاد راهنما:
دکتر محمد بهشاد شفیعی
خلاصه:
یکی از انواع روش‌های انتقال حرارت که در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، انتقال حرارت جوششی می‌باشد. از جمله انواع جوشش، می‌توان به فرآیند جوشش استخری اشاره کرد. در جوشش استخری، چنانچه اختلاف دمای بین سطح و سیال، از مقدار مشخصی که به آن نقطه بحرانی می‌گویند بیش‌تر شود، شار حرارتی انتقالی ب
ادامه مطلب
عنوان:
شبيه سازي عمل جراحي استئوتومي تيبيا با استفاده از مدل المان محدود بيمارمحور
نام دانشجو:
حسین حسینی
زمان:
23 شهریور 1397
مکان:
کلاس سمعی بصری 1 دانشکده مهندسی مکانیک
استاد راهنما:
دکتر فرزام فرهمند و مهندس مریم هویتطلب
خلاصه:
جراحی استئوتومی یک روش درمانی برای تصحیح ناترازی محوری اندام تحتانی (واروس-والگوس) است. ناترازی محوری اندام تحتانی موجب افزایش تنش های موضعی در مفصل زانو و همچنین تغییر الگوی حرکتی و بدشکلی بیشتر می شود. در درمان جراحی به روش استئوتومی، جراح با استفاده از اطلاعات رادیوگرافی و سی تی اسکن، روش
ادامه مطلب
عنوان:
پیاده سازی راهبر هپتیکی مچ دار برای ربات جراحی سینا و ارزیابی کارآیی آن در اجرای یک عملکرد جراحی
نام دانشجو:
مهدیه آقاسی زاده شعرباف
زمان:
23 شهریور 1397
مکان:
سالن جلسه شماره 1 دانشکده مکانیک
استاد راهنما:
دکتر فرزام فرهمند
خلاصه:
سامانه جراحی رباتیک سینا با هدف تسهیل انجام جراحی لاپراسکوپی طراحی و ساخته شده است. نسل دوم این ربات با تمرکز بر استفاده از ابزار لاپراسکوپی مچ¬دار جراحی و نیز بهره¬مندی از راهبر هپتیکی، به صورت راهبر و پیرو طراحی گردیده است. راهبر این ربات شامل دو مکانیزم 7 درجه آزادی است که سه درجه آن برای مو
ادامه مطلب
عنوان:
امکان‌سنجی فرآیند فرزکاری شیشه اپتیکی BK7 به کمک ارتعاشات التراسونیک
نام دانشجو:
علی جمشیدی حسن­ آبادی
زمان:
17 شهریور 1397
مکان:
اتاق سمینار دانشکده مهندسی مکانیک
استاد راهنما:
دکتر جواد اکبری
خلاصه:
این پژوهش به امکان‌سنجی فرآیند فرزکاری شیشه اپتیکی BK7 به کمک ارتعاشات التراسونیک می‌پردازد. به دلیل ترد و شکننده بودن شیشه‌ها به‌ویژه شیشه‌های اپتیکی، ماشین‌کاری بر روی آن‌ها بسیار حساس و پیچیده می‌باشد. به همین دلیل باید برای ماشین­کاری بر روی شیشه‌ها تدابیری اندیشید تا عیوب و شکست­ه
ادامه مطلب
عنوان:
مطالعه عددی نشت، اختلاط و انفجار گاز در خطوط انتقال گاز فشار قوی
نام دانشجو:
امید ادیبی
زمان:
16 شهریور 1397
مکان:
سالن سمینار
استاد راهنما:
دکتر بیژن فرهانیه
خلاصه:
با پیشرفت و توسعه فناوری‌های جدید، نیاز به انرژی در جوامع صنعتی به شدت افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر گاز طبیعی به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تأمین انرژی در جهان محسوب می‌شود که اصلی‌ترین روش انتقال این ماده سوختنی از چاه‌ها و منابع طبیعی به مراکز صنعتی، استفاده از خطوط انتقال فشار قوی
ادامه مطلب
عنوان:
بهینه‌سازی چیدمان تقویت‌کنندهای داخلی ستون ماشین‌ فرز برای دستیابی به حداکثر نسبت سفتی به وزن
نام دانشجو:
عزیز شکری
زمان:
16 شهریور 1397
مکان:
اتاق سمینار دانشکده مهندسی مکانیک
استاد راهنما:
دکتر جواد اکبری
خلاصه:
ماشین فرز عمودی از پرکاربردترین ماشین‌ابزارها برای تولید قطعات دقیق می‌باشد. خیز استاتیکی مجموعه ماشین‌ابزار در اثر نیروهای بالای ماشین‌کاری و به‌تبع آن جابه‌جایی سر ابزار مهم‌ترین عامل کاهش دقت ابعادی قطعه کار می‌باشد. همچنین انطباق محدوده فرکانس کاری با فرکانس‌های طبیعی موجب پدید
ادامه مطلب