صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

دفاع ها

جلسات دفاع های دانشجویان در این صفحه قرار می گیرند

لیست دفاع ها

عنوان:
بررسی تجربی افت فشار در جریان داخلی با استفاده از سطوح فرا آب گریز
نام دانشجو:
سید وحید راد
زمان:
29 دی 1397 14:00
مکان:
اتاق سمینار دانشکده مهندسی مکانیک
کلمات کلیدی:
نانو ذرات، سطوح فرا آبگریز، اُفت فشار، انتقال آب
استاد راهنما:
دکتر علی موسوی
خلاصه:
طول دو دهه گذشته، افزایش مصرف انرژی، محققان را به بهبود عملکرد دستگاههای مصرف انرژی تشویق کرده است. برخی محققان معتقدند که سطوح فرا آبگریز ممکن است در این زمینه نقش مهمی داشته باشند. برخورد و قرار گرفتن آب بر روي سطوح مختلف، م...
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی تغییر خواص فیزیکی سوخت بر عملکرد سامانه سوخترسانی موتورهای اشتعال جرقهای و تراکمی
نام دانشجو:
مجید عبدالعلی نژاد
زمان:
25 دی 1397 17:00
مکان:
اتاق همکف 1 دانشکده مهندسی مکانیک
کلمات کلیدی:
سیستم سوخت رسانی، شبیهسازی یک بعدی، اتانول، تبدیل خودرو بنزینی به اتانولی، بنزین، انژکتور
استاد راهنما:
دکتر وحید حسینی
خلاصه:
در جهان امروز وجود گازهای گلخانه و رشد بیسابقهی غلظت آلایندههای محیطزیستی در هوا یکی از معضلات بزرگ بشر محسوب میشود. در سالهای اخیر برای پایان دادن به این معضل، جامعه بشری شروع به ارائه راهکارهای مختلفی نموده است که استفاده از ...
ادامه مطلب
عنوان:
مطالعه تغییرات عملکردی یک موتور اشتعال جرقهای در اثر تغییر سوخت از بنزین به اتانول زیستی
نام دانشجو:
امین ایمانی
زمان:
25 دی 1397 8:00
مکان:
اتاق سمعی بصری2 دانشکده مهندسی مکانیک
کلمات کلیدی:
خودروهای سوخت انعطافپذیر، موتور احتراق داخلی، GT-POWER، اتانول، سوختهای جایگزین
استاد راهنما:
دکتر وحید حسینی
خلاصه:
سوختهای جایگزین بهعنوان یک راهحل برای افزایش امنیت انرژی، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی معمول (بنزین و دیزل) و کاهش انتشار گازهای گلخانه¬ای بهحساب میآیند. در این زمینه، سوخت اتانول زیستی در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گفته...
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی تجربی و عددی پارامترهای عملکردی موتور با تغییر زمان جرقه برای رسیدن به کمترین مقدار ارتعاش (کوبش)
نام دانشجو:
رضا ایزدی
زمان:
25 دی 1397 14:00
مکان:
اتاق همکف اول دانشکده مهندسی مکانیک
کلمات کلیدی:
کوبش، تست موتور دینامومتر، موتور احتراق داخلی، زمان جرقه، نرمافزار GT-POWER
استاد راهنما:
دکتر سیامک کاظمزاده حنانی
خلاصه:
در این پژوهش پارامترهای عملکردی موتور از جمله توان، گشتاور، مصرف سوخت و فشار ماکزیمم درون سیلندر تحت تاثیر زمان جرقه برای رسیدن به کمترین مقدار کوبش برای موتور یک خودرو سواری سبک بررسی شده است. روشهای استفاده شده شامل آزمون موت...
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی تأثیر شکل هندسی و خواص لایهی پروتئینی در رهایش دارو به روش اجزاء محدود
نام دانشجو:
حسین محمدی
زمان:
25 دی 1397 10:30
مکان:
اتاق سمعی بصری 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
کلمات کلیدی:
سیستمهای دارورسانی، قانون فیک، لایه پروتئینی، روش اجزاء محدود، نانوذرات دارورسان، رهایش دارو
استاد راهنما:
دکتر رضا نقدآبادی
خلاصه:
یکی از چالشهای اساسی در استفاده از نانوذرات در سیستمهای دارورسانی تجمع پروتئینها روی سطح نانوذرات به دلیل ایجاد فعلوانفعالات بین مولکولها درون محیط بدن است که تأثیر قابلتوجهی در نرخ رهایش دارو دارد. مدلسازی فرایند رهایش دارو از...
ادامه مطلب
عنوان:
تحلیل کوپل ارتعاشات محوری و پیچشی در رشته حفاری افقی و کنترل ارتعاشات مخرب
نام دانشجو:
فرید رجبعلی
زمان:
25 دی 1397 13:00
مکان:
اتاق سمعی بصری 1
کلمات کلیدی:
کنترل، طراحی کنترلر، پایداری، حفاری افقی، مدل دینامیکی، کوپل ارتعاشات پیچشی و محوری، روش جمع مودها
استاد راهنما:
دکتر حامد مرادی، دکتر غلامرضا وثوقی
خلاصه:
نفت و گاز طبيعي، امروزه یكي از مهم¬ترين منابع تأمين انرژي بشر هستند؛ به طوري كه نفت خام 45 درصد و گاز طبيعي 25 درصد انرژي دنيا را تأمين مي كنند. تاکنون برای استخراج نفت و گاز در اغلب موارد از روشهای حفاری عمودی بهره گرفته می ش...
ادامه مطلب
عنوان:
تعیین خواص و توپوگرافی سطح نمونه در میکروسکوپ نیروی اتمی با استفاده از دینامیک سیستم و فیلتر کالمن
نام دانشجو:
میلاد صیف نژاد حقیقی
زمان:
25 دی 1397 17:00
مکان:
اتاق سمینار دانشکده مهندسی مکانیک
کلمات کلیدی:
میکروسکوپ نیروی اتمی، شناسایی فاصله نمونه-سطح؛ فیلتر کالمن توسعهیافته، میکروسکوپ نیروی اتمی غیر تماسی، شناسایی پارامترهای سیستم
استاد راهنما:
دکتر حسین نجات
خلاصه:
میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) یکی از ابزار¬های پراستفاده در تصویربرداری از ساختارهایی با ابعاد نانو و میکرو است. در روش¬های متداول اندازهگیری توپوگرافی از طریق ثبت میزان جابجایی-های عمودی که کنترلر به عملگر می¬دهد، صورت می¬پذیرد. ...
ادامه مطلب
عنوان:
طراحی و توسعه داربست پوستی مرکب با قابلیت دارورسانی برای درمان زخم پوستی
نام دانشجو:
مائده بهادران
زمان:
24 دی 1397 13:00
مکان:
دانشکده مهندسی مکانیک، سمعی بصری 1
کلمات کلیدی:
فاکتور رشد، زیست تخریب پذیری، زیست سازگاری، زخم های عمیق پوستی، میکروکره های پلیمری، هیدروژل، داربست پوست
استاد راهنما:
دکتر امیر شاملو و دکتر کیخسرو فیروزبخش
خلاصه:
بافت پوست به¬عنوان اولین سد محافظتی بدن، همواره در معرض بیشترین صدمات قرار دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه یک داربست بهینه پوست با قابلیت دارورسانی برای درمان زخم¬های عمیق پوستی است. بدین منظور، داربست پوست به¬صورت ترکیبی ...
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی ارتعاشات اجباری غیر خطی میکرو شفت دوار بر اساس تئوریهای غیر کلاسیک مکانیک محیط پیوسته
نام دانشجو:
سحر بیگزاده
زمان:
24 دی 1397 13:00
مکان:
اتاق سمینار دانشکده مهندسی مکانیک
کلمات کلیدی:
میکرو شفت دوار، روش اغتشاشی چند مقیاسی، ارتعاشات اجباری غیر خطی، تئوری تنش کوپلی، تئوری گرادیان کرنش، تئوریهای غیر کلاسیک مکانیک محیط پیوسته
استاد راهنما:
دکتر محسن اصغری
خلاصه:
در این پایاننامه تحلیل ارتعاشات اجباری غیر خطی میکرو روتورها (میکرو شفتهای دوار به همراه دیسکهای متصله) تحت نیروهای نامیزانی و در حضور میرایی داخلی با استفاده از تئوریهای غیر کلاسیک مکانیک محیط پیوسته تنش کوپلی و گرادیان کرنش ا...
ادامه مطلب
عنوان:
ساخت و مشخصه¬ یابی داربست بر پایه کیتوسان/ژلاتین با به کارگیری سلول های بنیادی مشتق از چربی به منظور مهندسی بافت پوست
نام دانشجو:
یگانه دری نوکورانی
زمان:
24 دی 1397 11:00
مکان:
سالن سمعی بصری 1 دانشکده مکانیک
کلمات کلیدی:
EDC/NHS، خشک کردن انجمادی، مهندسی بافت پوست، آلانتوئین، سلول های بنیادی مشتق از چربی، کیتوسان، ژلاتین
استاد راهنما:
دکتر امیر شاملو، دکتر کیخسرو فیروزبخش
خلاصه:
مهندسی بافت پوست، روشی برای کمک به ترمیم آن در هنگام زخم های عمیق و وسیع پوستی است. اساس این روش، ساخت بستری به نام داربست برای جایگزینی موقت بافت از دست رفته پوست است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ساخت و ارزیابی ویژگی های داربست پ...
ادامه مطلب

پایان محتوا